ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1.1 In deze voorwaarden wordt rcHolland, gevestigd te Schiedam verder aangeduid als Lince. Lince houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van xenon verlichting, parkeersensoren, radiografische helicopters en airconditioning, toebehoren en dienstverlening op dit gebied, één en ander in de ruimste zin.
1.2 Onder koper wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
1.3 De opdracht of bestelling van de koper geldt als acceptatie van Lince zijn Algemene Voorwaarden.
1.4 Naast deze algemene voorwaarden kan Lince aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
1.5 De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van Lince
1.6 Lince heeft het recht deze Algemene Voorwaarden ten alle tijden te wijzigen. Deze wijzigingen treden met betrekking tot nieuwe overeenkomsten direct in werking na publicatie op de Lince.nl website.

ARTIKEL 2: TOTSTANDSKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van de orderbevestiging van Lince via email, internet of anderszins.
2.2 Lince heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN EN/OF OFFERTES

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Lince. Prijzen worden uitgedrukt in exclusief en inclusief omzetbelasting.
3.2 Offertes worden uitsluitend op speciaal verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van veertien dagen tenzij anders is aangegeven.
3.3 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven.
3.4 Lince behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen

ARTIKEL 4: PRIJZEN

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van Lince, uitgedrukt in Euro en exclusief BTW. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van de koper de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de producten en het vervoer daarvan.
4.2 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting, valutakoersen, vrachttarieven e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, heeft Lince het recht voor levering de koper te informeren en de daaruit voortvloeiende kosten aan de koper door te berekenen.
4.3 Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Lince op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

ARTIKEL 5: BETALING
5.1 Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden met pinbetaling of via overboeking vooraf op onze bankrekeningnummer:IBAN NUMMER: NL87RABO0116434961 van de Rabobank t.n.v. Lince Electronics te Dordrecht. Levering op factuur is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen beide partijen nader overeengekomen wordt.
5.2 Voor het geval dat Lince een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
5.3 Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Lince verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend
5.4 Lince is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de koper alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
5.5 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Lince zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
5.6 Alle aan Lince in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De koper is niet bevoegd tot verrekening. De koper heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Lince op te schorten.
5.7 Indien op enig moment bij Lince gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van de koper, heeft Lince het recht, alvorens (verder) te presteren van de koper te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de koper een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Lince, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van de koper heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Lince. Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de koper in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Lince op de koper onmiddellijk opeisbaar
5.8 Indien Lince, nadat de koper in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan de koper richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

ARTIKEL 6: GARANTIE
6.1 Lince staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
6.2 Op geleverde producten wordt twaalf maanden garantie verleend tenzij de fabrikant andere garantietermijnen hanteert. Voor alle goederen en materialen die Lince niet zelf vervaardigd verleend hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.
6.3 De koper is verplicht de bestelde goederen na levering te controleren op juiste inhoud en werking van de producten. Indien de goederen defect of in onjuiste staat zijn aangekomen bij de koper, dient de koper dit per omgaande schriftelijk te melden aan Lince, in ieder geval binnen 8 dagen na aankomst van de goederen.
6.4 De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving, en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking te retourneren naar Lince. Alle kosten die de koper maakt om de artikelen bij Lince te krijgen zijn voor rekening van de koper, ongeacht of de goederen onder garantie worden gerepareerd. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van defecten, zal Lince deze gebreken op haar kosten verhelpen. Hierna zal Lince de verzendkosten naar de koper voor haar rekening nemen.
6.5 Alle goederen dienen voor reparatie aangeleverd te worden bij Lince door de koper.
6.6 De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen

 1. indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
 2. indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Lince zijn verricht.
 3. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorproducten of onheilen.
 4. indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden
 5. indien het apparaat wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires
 6. indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld

ARTIKEL 7: AANBETALING
Lince is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Lince de overeenkomst wordt ontbonden heeft de koper het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

ARTIKEL 8: VERZENDING
8.1 Lince bepaalt de wijze van verzending. Wenst de koper een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.
8.2 De producten reizen voor risico van de koper. Bij brievenbuspost is de zending niet traceerbaar. Wij zijn niet aansprakelijk voor het eventueel zoekraken of beschadigingen van de inhoud van de envelop. Bij verzekerd verzenden krijgt u van ons altijd de traceercode en is uw zending verzekerd.
8.3 De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen.  Bij gebreke daarvan worden de producten door PostNL opgeslagen.
8.4 Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar Lince.
8.5 In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen twee weken niet heeft afgehaald van de door PostNL op te geven opslagplaats, heeft Lince het recht u een factuur te sturen van de door Lince gemaakte  kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen 15%  van de hoofdsom met een minimum van € 25,-

ARTIKEL 9: LEVERINGSTERMIJNEN
9.1 Bij betaling op factuur, middels ontvangst van de koopsom op onze rekening vindt levering plaats middels verzending van uw bestelling binnen zeven werkdagen. Mocht de levertijd de 7 werkdagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.
9.2 Indien Lince voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Lince.
9.3 Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Lince
9.4 Indien de koper weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Lince voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden.
9.5 Lince heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

ARTIKEL 10: GEDEELTELIJKE LEVERING

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

ARTIKEL 11: RETOURGARANTIE PRODUCTEN
11.1 Afnemer – uitsluitend in de hoedanigheid van consument - heeft het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, producten zonder opgave van reden binnen 14 werkdagen (afkoelingsperiode) na ontvangst aan  Lince te retourneren. Lince zal alsdan aan de koper de ontvangen (koop)som terugbetalen, onder de navolgende voorwaarden:

 1. Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik;
 2. De betreffende producten moeten in het desbetreffende bericht zijn omschreven als zaken waarvoor de retourgarantie geldt;
 3. Producten waarvan de verpakking is geopend worden niet teruggenomen;
 4. Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending;
 5. De retourzending moet uiterlijk op de 18e dag na ontvangst van het geleverde door de koper weer in het bezit van Lince zijn;
 6. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor de koper;
 7. Alle eventueel voor eigen gebruik of anderszins gemaakte kopieën of bewerkingen of vertalingen van het geleverde, dienen bij de retourzending te worden meegezonden;
 8. Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als buy-back scheme

11.2 Lince betaalt in beginsel binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling het ontvangen bedrag voor het teruggezonden artikel aan de koper terug
11.3 Indien een product dat teruggezonden is, naar het oordeel van Lince schade opgelopen heeft door een handeling of nalatigheid van de koper of  anderszins voor risico van de koper komt, stelt Lince de koper hiervan per e-mail of telefonisch in kennis, waarna Lince voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen 30 dagen aan de koper terugbetaalt.
11.4 Producten die speciaal tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specifieke wensen van de koper en derhalve van persoonlijke aard zijn, kunnen niet geretourneerd worden.

ARTIKEL 12: OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Het is Lince toegestaan de in enige overeenkomst met de koper omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Lince worden overgedragen zal Lince de koper voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Lince is in  dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden. De koper is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lince.

ARTIKEL 13: WIJZIGING VAN DE OPDRACHT
13.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de koper aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de koper extra in rekening gebracht.
13.2 Door de koper, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de koper tijdig en schriftelijk aan Lince ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de koper.
13.3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Lince buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

ARTIKEL 14: RETENTIERECHT
Wanneer Lince goederen van de koper onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de koper voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Lince heeft dit retentierecht eveneens op eerdere overeenkomsten die de koper nog verschuldigd is.

ARTIKEL 15: ONTBINDING
15.1 Indien de koper zijn verplichtingen jegens Lince niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging opzijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is de koper verplicht de door Lince reeds aangeschafte  materialen en grondstoffen, al dan niet betaald of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Lince gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. De koper zal eveneens aan Lince als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. De koper is voorts verplicht Lince te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
15.2 In gevallen onder 1 genoemd, heeft Lince het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
15.3 Lince is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.
15.4 In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Lince schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
15.5 De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

ARTIKEL 16: EIGENDOMSVOORBEHOUD
16.1 Zolang Lince geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Lince.
16.2 Lince heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige koper zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
16.3 Voordat de eigendom van de producten op de koper is overgegaan, is de koper niet gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. De koper is slechts gerechtigd de producten, waarvan Lince eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van de koper’s normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
16.4 Indien en zolang Lince eigenaar van de producten is, zal de koper Lince  onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Bovendien zal de koper Lince op Lince’s eerste verzoek mededelen waar de producten zich bevinden.
16.5 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal de koper onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Lince. De koper staat ervoor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.

ARTIKEL 17: HANDELSMERK

De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Lince afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

ARTIKEL 18: AFBEELDINGEN

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

ARTIKEL 19: AANSPRAKELIJKHEID
19.1 Lince is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
 2. Daden of nalatigheden van de koper, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
 3. Nalatigheden van de koper in het onderhoud van de geleverde zaken;
 4. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
 5. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
 6. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

19.2
Lince is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de koper en/of derden, voorzover ontstaan door schuld van Lince of van hen, die door de koper te werk zijn gesteld.
19.3 Lince zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en/of gevolgschade van een koper te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
19.4 Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Lince (of van haar leidinggevend personeel), zal de koper Lince vrijwaren tegen alle aanspraken van erden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten of dienstverlening en zal hij Lince alle schade vergoeden die Lince lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

ARTIKEL 20: OVERMACHT
20.1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Lince of de koper, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Lince, ex en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Lince, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Lince overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de koper enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden, ook niet als Lince als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
20.2 Lince zal de koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.
20.3 Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

ARTIKEL 21: PRIVACY VERKLARING
21.1 Lince verwerkt de persoonsgegevens van de koper en neemt ze op in een of meer van haar bestanden.
21.2 Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Lince kunnen nakomen van de overeenkomst tussen Lince en de koper, alsmede het kunnen doen van aanbiedingen aan de koper.
21.3 De persoonsgegevens van de koper die door Lince verwerkt worden, zijn alle gegevens die de koper invult op het bestelformulier bij het sluiten van de koopovereenkomst.
21.4 Indien de koper heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van alle aanbiedingen en overige activiteiten van Lince verleent hij daarmee de uitdrukkelijke toestemming aan Lince voor het doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen aan de koper.
21.5 Indien de koper geen prijs (meer) stelt op het door of namens Lince doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen of overige activiteiten, kan de koper dit schriftelijk (per e-mail, fax of brief) laten weten. Lince zet onmiddellijk de verwerking van de persoonsgegevens van de koper stop en anonimiseert deze gegevens voor statistisch onderzoek door of ten behoeve van Lince.

ARTIKEL 22: KLACHTEN
22.1 Alle klachten die de koper heeft met betrekking tot zijn bestelling, worden door de afdeling Klantenservice van Lince serieus in behandeling genomen.
22.2 Klachten kunnen worden ingediend bij: info@rcholland.nl
22.3 Uw klacht zal over het algemeen binnen 24 uur worden afgehandeld.

ARTIKEL 23: ARBITRAGE
Op alle door Lince gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en Lince zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.

RCHOLLAND BEDRIJFSGEGEVENS:
Lince Electronics
Veldpad 49
3124 VL  SCHIEDAM
Mobiel: 0643456789
IBAN nummer: NL87RABO0116434961
KVK nummer: 24376442
BTW nummer: NL8218.69.528.B01
e-mail: info@rcholland.nl

Copyright © 2017 Lince Electronics